ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนศีล ๕

เมื่อเรามาถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะที่พึ่ง ก็หมายความว่าเราจะรับเอาพระพุทธเจ้าเป็นพระบรมศาสดาสมมติว่าพระพุทธรูปท่านพูดได้เราปฏิญาณตนว่า

พุทฺธํ สรณํ คจฺฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึก
ถ้าพระพุทธเจ้าท่านพูดได้….. เธอจะเอาจริงไหม
ถ้าเราตอบท่านว่า เอาจริง
เอาจริงแล้วปฏิบัติตามคำสั่งของเราได้ไหม
คำสั่งของพระองค์ท่านคืออะไร
ศีล ๕ ประการนั้นอย่างไร
โอ๊ย! ปฏิบัติไม่ได้แล้ว มันยาก
ช่วยไม่ได้ พระองค์จะบอกเราอย่างนี้


ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น เพราะว่า ศีล ๕ข้อนี้เป็นหลักธรรมที่เป็นข้อมูล เป็นจุดเริ่มแห่งการกระทำที่เป็นความดีในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้า
ธรรมทั้งหลายที่กล่าวอยู่นั้นมันเป็นธรรมะกลาง ๆ หลักปฏิบัติสมาธิภาวนาก็เป็นหลักกลาง ๆไม่สังกัดในลัทธิและศาสนาใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ว่าศีล ๕ข้อนี่มันเป็นบทบัญญัติที่พระพุทธเจ้ายอมรับ ยอมรับเอามาสมทบกับหลักคำสอน
ศีล ๕ประการนี้ พระเจ้าองค์ใดบัญญัติไว้เราก็ไม่ทราบได้ยินแต่ว่าเป็นมนุษยธรรมไม่ได้กล่าวว่าพระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ เรารับทราบกันเพียงว่าเป็นมนุษยธรรมเพราะเป็นธรรมที่ไม่เคยสาบสูญไปจากโลก

ประเภท: ศาสนา ชนิด: บทความ
บทวิจารณ์: 4 คนอ่าน: 26,523
โดย: sleepwalk
มากกว่า 7 ปีที่แล้ว
8
ทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนศีล ๕
บทความ เนื้อเรื่อง หรือ คำอธิบาย โดยละเอียด
เรื่องแนะนำ
กระทงร้อน